Regulamin

Regulamin korzystania z wyciągów do wakeboardu oraz nart wodnych / karnetów i rezerwacji w Wake Family

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady rezerwacji oraz korzystania z Wyciągów do wakeboardu oraz nart wodnych wWake Family w Brwinowie przy ul. Błońskiej 37, w Trzcianach przy ul. Granitowej 116M lub winnej/innych lokalizacji/lokalizacjach, których operatorem jest Sport Resorts Solution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego, pod numerem KRS: 0000601754, NIP: 5213722665 („SRS”).
 2. Przed przystąpieniem przez Użytkownika do korzystania z Usług SRS, jest on zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i złożyć Oświadczenie, o którym mowa w pkt II ust. 6 i/lub wyrazić Zgodę, o której mowa w pkt II ust. 14 Regulaminu.

II. DEFINICJE

 1. Duży Wyciąg – pięciosłupowy Wyciąg do nart wodnych oraz wakeboardingu;
 2. Figury Wake Family – potocznie zwane „przeszkodami”, elementy znajdujące się na trasie przejazdu Wyciągu, służące zaawansowanym Użytkownikom Wyciągu. Korzystanie z nich wymaga wysokich umiejętności i jest obarczone zwiększonym ryzykiem urazu i kontuzji;
 3. Karnet Czasowy - karnet w formie określonej liczby godzin przypadających na jednego Użytkownika. Karnety Czasowe można przekazać komuś innemu i można też za ich pomocą robić rezerwację na większą liczbę Użytkowników poprzez wykorzystanie z puli przypadających na dany Karnet Czasowy większej ilości godzin. Karnet Czasowy 40h umożliwia zarezerwowanie maksymalnie dwóch godzin na wyłączność na jeden Wyciąg dziennie, a karnet 10h – 2 miejsc na Wyciągu. Karnety Czasowe można wykorzystywać przez dwa lata od daty zakupu;
 4. Karnet Open – karnet na mały Wyciąg, jest imienny i upoważnia do rezerwacji jednej godziny dziennie orazpływania zawsze, kiedy są wolne miejsca. Rezerwacje można robić z jednotygodniowym wyprzedzeniem. Przy logowaniu podaje się kod, imię, nazwisko, mail. Karnetów Open nie można przekazać komuś innemu i nie można za ich pomocą robić rezerwacji na większą ilość Użytkowników. Karnet Open jest do wykorzystania tylko w jednym sezonie liczonym od 1 maja do 20 września danego roku. W przypadku, gdy Wake Family działa w terminie wcześniejszym niż 1 maja lub późniejszym niż 20 września posiadacze Karnetu Open także mogą korzystać z Wyciągu;
 5. Mały Wyciąg – dwusłupowy Wyciąg do nart wodnych oraz wakeboardingu;
 6. Oświadczenie – oświadczenie Użytkownika o (i) świadomości i akceptacji ryzyka sportowego jakie ponosi korzystając z Usług, (ii) zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz (iii) wyrażeniu zgodny na przetwarzanie jego danych osobowych;
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady funkcjonowania oraz korzystania z Wake Family, a szczególnie prawa i obowiązki Użytkowników oraz SRS;
 8. Ryzyko sportowe – ryzyko Użytkownika związane z korzystaniem z Usług polegające w szczególności na: wszelkiego rodzaju złamaniach, zwichnięciach, urazach, potłuczeniach i innych uszkodzeniach ciała bez względu na skutek, jak również zniszczenia odzieży lub innego mienia Użytkownika. SRS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy i szkody wynikające z przyjętego przez Użytkownika ryzyka sportowego;
 9. SRS - Sport Resorts Solution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego, pod numerem KRS: 0000601754, NIP: 5213722665;
 10. Usługa/Usługi – usługa/usługi jakie oferuje SRS wskazane w pkt III niniejszego Regulaminu;
 11. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług SRS;
 12. Wake Family – obiekt w Brwinowie przy ul. Błońskiej 37 oraz w Trzcianach przy ul. Granitowej 116M lub w innej/innych lokalizacji/lokalizacjach, których operatorem jest Sport Resorts Solution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego, pod numerem KRS: 0000601754, NIP: 5213722665;
 13. Wyciąg - Wyciąg do nart wodnych oraz wakeboardingu;
 14. Zgodna opiekuna prawnego – zgodna opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej, która ukończyła 13 rok życia, na korzystanie z Wyciągu do wakeboardu oraz nart wodnych zawierająca oświadczenie o świadomości i akceptacji ryzyka sportowego jakie ponosi ta osoba korzystając z Usług, o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgodny na przetwarzanie jego danych osobowych.

III. USŁUGI

A. REZERWACJE I KARNETY - MAŁY WYCIĄG

 1. Rezerwacja Małego Wyciągu jest ważna wyłącznie po dokonaniu płatności przez serwis PayU.
 2. W przypadku gdy płatność nie zostanie zrealizowana, rezerwacja jest automatycznie anulowana.
 3. Potwierdzeniem prawidłowej rezerwacji jest e-mail, który zostaje automatycznie wysłany na wskazany przez Użytkownika e-mail po zakończeniu procesu rezerwacji.
 4. Rezerwacji można też dokonywać za pomocą zakupionych wcześniej karnetów (Karnet Open/Karnet Czasowy) poprzez podanie kodu przypisanego do danego typu karnetu poprze stronę www.wakefamily.pl
 5. Na jedną godzinę zapisać się może maksymalnie 4 Użytkowników.
 6. W cenie karnetu zawarty są kamizelka wypornościowa i kask. Cena karnetu nie ulega zmianie jeśli Użytkownik nie korzysta z pakietu zawartego w cenie.
 7. Czas liczony jest od pełnej godziny, na którą jest dokonana rezerwacja. Spóźnienie Użytkownika nie przesuwa początku godziny pływania. PROSIMY O PRZYBYCIE 15 MINUT PRZED WYZNACZONYM CZASEM i zgłoszenie się do pracownika SRS.
 8. Zmiany terminu zarezerwowanego czasu bądź rezygnacja z rezerwacji są możliwe do jednego dnia przed dniem przypadającym na zarezerwowaną godzinę, drogą mailową na adres: brwinow@wakefamily.pl. Za odwołaną w terminowym wyprzedzeniem rezerwację pieniądze zostaną zwrócone w przeciągu siedmiu dni roboczych. Wszystkie zdarzenia losowe powodujące nieobecność będą rozpatrywane indywidualnie.
 9. W razie nagłych zmian pogodowych, powodujących zatrzymanie Wyciągu, Użytkownicy, którzy nie mogli wykorzystać rezerwacji, mogą zmienić termin na każdy dostępny, pisząc na adres email: brwinow@wakefamily.pl.

B. KARNETY OPEN - DUŻY WYCIĄG

 1. Karnet Open uprawnia Użytkownika do korzystania z Dużego Wyciągu w godzinach otwarcia Wake Family.
 2. Wake Family co do zasady prowadzić będzie działalność w terminie od 1 maja do 30 września.
 3. W przypadku, gdy Wake Family działa w terminie wcześniejszym niż 1 maja lub późniejszym niż 30 września posiadacze Karnetu Open także mogą korzystać z Wyciągu.
 4. Godziny działania Wyciągu publikowane są na fanpage’u Wake Family w serwisie Facebook lub w Google Firma.
 5. SRS zastrzega sobie prawo wyłączenia Wyciągu w sezonie w przypadku awarii, prac serwisowych, zawodów oraz imprez zorganizowanych. Informacja o takim zdarzeniu będzie podana na fanpage’u.
 6. Każdy karnet jest karnetem imiennym. Na jego podstawie może korzystać z Wyciągu wyłącznie Użytkownik, którego zdjęcie zostało zapisane w systemie podczas pierwszego wejścia na Wyciąg. Przekazywanie karnetów innej osobie jest zabronione. W sytuacji stwierdzenia nieuprawnionego udostępnienia karnetu przez Użytkownika innej osobie, obsługa ma prawo zatrzymać karnet. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za karnet.

IV. KORZYSTANIE Z WYCIĄGÓW I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Z Wyciągu nie mogą korzystać Użytkownicy:
  a) będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  b) nie potrafiący pływać,
  c) swoim zachowaniem powodujący zagrożenie bezpieczeństwa swojego lub innych Użytkowników Wyciągu.
  ​Użytkownikom takim odmówiona będzie możliwość korzystania z Wyciągu.
 2. Zasady korzystania z Wyciągu:
  a) z Usług mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie od 13 roku życia za pisemną Zgodą opiekuna prawnego, b) korzystanie z Usług jest dozwolone wyłącznie po wcześniejszym zapoznaniu się z Regulaminem, uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Wake Family,
  c) rozpoczęcie korzystania z Usług może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez instruktora. Osoby chcące korzystać z Usług zobowiązane są podpisać Oświadczenie i/lub Zgodę opiekuna prawnego,
  d) na pomoście startowym należy stosować się do wszystkich zaleceń obsługi Wyciągu. O braku umiejętności startu z pomostu należy poinformować obsługę Wyciągu. Udzielone zostaną wtedy przez obsługę Wyciągu lub instruktora wskazówki dotyczące techniki startu oraz sposobu pokonywania trasy Wyciągu, a w szczególności pokonywania punktów zwrotnych i kończenia przejazdu,
  e) korzystając z Usług, każdy Użytkownik ma obowiązek noszenia kasku oraz kamizelki wypornościowej przekazanych mu przez pracowników SRS,
  f) na trasie przejazdu Wyciągu znajdują się Figury Wake Family,
  g) korzystanie z Figur Wake Family jest dozwolone tylko dla posiadaczy desek wakeboardowych,
  h) zabronione jest najeżdżanie na Figury Wake Family na deskach wyposażonych w finy,
  i) zabronione jest najeżdżanie na Figury Wake Family na deskach zaopatrzonych w wiązania kitesurfingowe – footstrapy,
  j) zabronione jest najeżdżanie na Figury Wake Family na sprzęcie wypożyczonym od Wake Family,
  k) Użytkownicy cierpiący na choroby serca, zaburzenia krążenia, równowagi lub temu podobne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu, powinni o tym poinformować pracowników SRS i nie powinny korzystać z Usług wskazanych w pkt III A i B. W przypadku zatajenia przez Użytkownika powyższych informacji SRS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne Użytkownika.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Pływanie na Wyciągu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik ma świadomość, że pływanie na Wyciągu może wiązać się z ewentualnymi wypadkami lub urazami i w pełni akceptuje wskazane ryzyko.
 2. Z uwagi na fakt, że wakeboarding oraz narty wodne są rodzajem sportu charakteryzującym się wysokim Ryzykiem sportowym, Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do SRS, związanych zużytkowaniem Wyciągu w szczególności roszczeń odszkodowawczych z tytułu jakichkolwiek wypadków, w tym w szczególności wszelkiego rodzaju złamań, zwichnięć, urazów, potłuczeń i innych uszkodzeń ciała bez względu na skutek, jak również zniszczenia odzieży lub innego mienia Użytkownika.

VI. KORZYSTANIE Z PLAŻY, PARKINGU, TERENU REKREACYJNEGO WAKE FAMILY

 1. Wstęp na teren Wake Family jest płatny 6 zł od osoby, 10 zł za parking samochodu, dzieci do 6 roku życia są zwolnione z opłaty. Opłata jest odliczana od ceny karnetu na Wyciąg.
 2. Przebywanie na terenie Wake Family bez ważnego biletu skutkuje grzywną w wysokości 100 zł od osoby.
 3. Parkowanie bez ważnego biletu skutkuje grzywną 100 zł.
 4. Na teren Wake Family można wejść z psem, wymagane jest jednak trzymanie psa na smyczy. Spuszczenie psa ze smyczy karane jest grzywną w wysokości 100 zł.
 5. Na terenie Wake Family występuje całkowity zakaz wpuszczania zwierząt do wody, w przypadku złamania zakazu nakładana jest kara w wysokości 500 zł na właściciela.
 6. W przypadku nie sprzątnięcia odchodów po psie nakładana jest kara 200 zł.
 7. Na terenie Wake Family występuje całkowity zakaz własnej konsumpcji. W przypadku, w którym pracownicy Wake Family zauważą własną konsumpcje nakładana jest kara w wysokości 200 zł.
 8. Na terenie Wake Family obowiązuje całkowity zakaz wędkowania.
 9. Na terenie Wake Family nie ma ratowników i nie ma kąpieliska strzeżonego, ani niestrzeżonego i obowiązuje całkowity zakaz kąpieli.
 10. W przypadku nieodpowiedniego zachowania Użytkownika, pracownicy SRS mogą wyprosić go z obiektu.
  Personel SRS nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Wake Family.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejszy punkt określa zasady przetwarzania przez SRS (Administratora) i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z danymi przekazywanymi przez nich dobrowolnie niezbędnymi do realizacji Usług (w tym przede wszystkim: rezerwacji, wykonania umowy, wystawienia faktur, rachunków lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz w celach marketingowych) oferowanych przez SRS (wskazanych w sposób szczegółowy w pkt III niniejszego Regulaminu).
 2. Priorytetem dla Administrator jest zapewnienie niezbędnej ochrony danych osobowych Użytkowników i informacji mu powierzonych. Polityka Administratora zmierza do zapewnienia możliwie maksymalnej poufności, odnośnie danych osobowych Użytkowników, szczególnie w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem.
 3. Przekazując wszelkie dane osobowe Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na ich przetwarzanie dla celów wskazanych poniżej.
 4. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w toku realizacji Usług jest - SRS.
 5. Administrator jest uprawniony do przetwarzania następujące danych osobowych Użytkownika, niezbędnych do realizacji Usług oferowanych przez SRS: imię, nazwisko, e-mail, wizerunek (zdjęcie).
  a) Wskazane powyższej dane Administrator może przetwarzać w celu prawidłowego świadczenia Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Użytkownik ma prawo wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz żądać udostepnienia mu jego danych lub ich poprawiania. Użytkownik szczególnie jest uprawniony do żądania usunięcia jego danych osobowych, które posiada Administrator, a:
  a) Użytkownik skutecznie wycofał swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych,
  b) nie ma już potrzeby przetwarzać jego danych osobowych z jakiegokolwiek innego powodu,
  c) jego dane osobowe zostały przetworzone bezprawnie.
 7. Użytkownik ma prawo w każdym czasie skontaktować się z Administratorem w celu powzięcia informacji na temat tego, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać dane osobowe tego Użytkownika.
 8. Użytkownik jest uprawniony do otrzymywania danych osobowych w formie strukturalnej i możliwej do odczytu maszynowego oraz przekazania tych danych innemu Administratorowi danych (zgodnie z definicją RODO).
 9. Jakiekolwiek żądania wynikające z powyższych postanowień Użytkownik powinien kierować za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: brwinow@wakefamily.pl
 10. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są:
  a) zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności dotyczącymi ochrony danych osobowych uwzględniającymi Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) służącą stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO - ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  c) w zakresie niezbędnym do realizacji U
  d) sług świadczonych przez SRS.
 11. Administrator zapewnia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w szczególności na żądanie Użytkownika jak wskazano powyżej.
 12. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 13. Zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników zagwarantowane jest systemem ochrony danych stosowanym przez Administratora.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku dokonania płatności określonej w pkt III A ust. 1 w celu skorzystania z Usługi, Użytkownik może w nieprzekraczalnym terminie 14 dni odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji Usługi bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym SRS przesyłając stosowne oświadczenie na adres brwinow@wakefamily.pl i pod warunkiem okazania potwierdzenia przelewu/noty księgowej wystawionej za dokonanie danej płatności.
 2. SRS zobowiązuje się rozpatrzyć wszelkie terminowo złożone oświadczenia Użytkowników o odstąpieniu od umowy.
 3. Zwroty płatności będą dokonywane przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik zgodzi się na inny sposób zwrotu.
 4. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji gdy w pełni skorzystał z opłaconej Usługi.

IX. REKLAMACJE

 1. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących Usług świadczonych przez SRS.
 2. Reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: brwinow@wakefamily.pl.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez SRS. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana w ww. terminie na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja lub na inny podany przez Użytkownika.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać wskazanie Użytkownika, który składa reklamację, szczegółowe określenie na czym dane nieprawidłowości polegają oraz sprecyzowanie, jakie rozwiązanie byłoby dla Użytkownika satysfakcjonujące.

X. ZMIANY REGULAMINU

 1. SRS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. O treści zmian Regulaminu zostanie zamieszczona informacja przez SRS na stronie: www.wakefamily.pl, zawierająca zestawienie zmian Regulaminu.
 3. Informacja powyższa będzie utrzymana na stronie Wake Family przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystając z Usług SRS, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje zobowiązując się do jego przestrzegania.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników korzystających z Usług SRS.
 3. Przetwarzanie jakichkolwiek danych pozyskiwanych przez Administratora w związku z korzystaniem z usług SRS, odbywa się w sposób zgodny z Polityką Prywatności (patrz pkt VII Regulaminu), na co Użytkownik wyraża swoją zgodę z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. Zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie alkoholu lub jedzenia zakupionego poza terenem Wake Family.
 5. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Wake Family prosimy kierować na adres: brwinow@wakefamily.pl. Dziękujemy.